RODO

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA RODZICÓW

 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA RODZICÓW
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie) informuję, iż: 
 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci (dane osobowe) jest  Miejskie Przedszkole nr 22 ,   z siedzibą w Katowicach, ul. KOPALNIANA 4D
 2. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji jest Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 22 – Halina Bista;  dane kontaktowe: ; tel.: 32 203 90 42  mail: mp22katowice@interia.pl
 3. Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań statutowych przedszkola – celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji przedszkolnej.
 4. dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
   1.  art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia, a więc za Państwa zgodą, w celach określonych każdorazowo w przekazywanych przez Państwa formularzach zgody,
 
   1. art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia - w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, której stroną Państwo jesteście lub będziecie,
   1. art. 6 ust 1 pkt c Rozporządzenia - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 
 1. W przypadku przekazywania danych zewnętrznym podmiotom przetwarzającym, odbiorcami Państwa danych osobowych będą instytucje oraz osoby wskazane każdorazowo w formularzach zgody na przetwarzanie danych; 
 2. Dane osobowe będą przechowywane:
   1. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia: przez okres wskazany w formularzu zgody; w przypadku gdy w dotychczasowych formularzach zgody taki okres nie został wskazany; najpóźniej do zakończenia nauki Państwa dziecka w Przedszkolu;
 
   1. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia: przez okres obowiązywania umowy;
   1. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 pkt c Rozporządzenia: przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez administratora; 
 
 1. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
 2. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie  Pani/Pana danych osobowych  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r; 
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym (w przypadku danych, o których mowa w pkt. 3c) lub warunkiem umownym (w przypadku danych, o których mowa w pkt. 3a i 3b). Ewentualne konsekwencje nieudzielenia zgody podane są na właściwym formularzu zgody; 
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia dodatkowe. 
 

 
 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.