Koncepcja przedszkola

MISJA PRZEDSZKOLA
 
Nasze przedszkole wspiera dziecko w jego drodze do osiągnięcia sukcesu na miarę jego możliwości .
 
WIZJA PRZEDSZKOLA
 
Wizja przedszkola to dziecko ciekawe świata, radosne aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola, twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju, uczciwe i prawdomówne,odpowiedzialne i obowiązkowe,kulturalne i tolerancyjne,świadome zagrożeń.
Wizja naszego przedszkola to placówka przyjazna,przygotowująca dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawiona na osiągnięcie sukcesu. Umożliwiająca wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględniająca w swoich działaniach potrzeby środowiska. Akceptacja każdego dziecka.
 
I. Zadania główne
Dydaktyka
 1. Przedszkole realizuje zadania określone w podstawie programowej
 2. Absolwenci przedszkola są przygotowani do dalszej edukacji.
 3. Przedszkole stwarza warunki do wyrównywania szans edukacyjnych,
 
Wychowanie
 1. Stymulowanie całościowego i harmonijnego rozwoju dziecka zgodnie z jego indywidualnym tempem - nauka przez aktywne działanie
 2. Uczenie dzieci współdziałania i współżycia w grupie rówieśniczej
 3. Rozróżnianie wartości dobra i zła
 4. wychowujemy dziecko w odpowiedzialności za środowisko(planeta ziemia)
Opieka
 1. Przedszkole zapewnia opiekę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
 2. Jednolitość oddziaływań opieki i wychowania przedszkola i środowiska rodzinnego.


II. Procesy zachodzące w przedszkolu
Przedszkole systematyczni zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, ewentualnie wprowadza zmiany do niej
Nauczyciele współpracują ze sobą i własnym przykładem potwierdzają głoszone wartości w tym wartość kultury osobistej, dobra, współpracy, zasad demokracji oraz przestrzegania praw i odpowiedzialnego wywiązywania się z obowiązków. Nauczyciele są otwarci na innych ludzi i problemy pojawiające się w środowisku społecznym.


III Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
Rodzice są ważnymi partnerami, współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat pracy. Opinie i sugestie rodziców są rozpatrywane pod kątem polepszenia warunków działania przedszkola. Kadra pedagogiczna wspiera rodziców
w wychowaniu dzieci oraz organizuje dla nich formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego
Współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, a także promującymi zdrowie, zachowania przyjazne przyrodzie, bezpieczeństwo, edukację czytelniczą.
Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także wypracowanymi tradycjami własnymi.
W środowisku lokalnym promuje swoje działania oraz zdrowie, ekorozwój.


Tradycje przedszkolne:
Zostały ukształtowane w ciągu wielu lat
 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Jesienne spotkania
 • Pikniki rodzinne
 • Mikołaj
 • Wigilia przedszkolna
 • Bal przebierańców
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Przegnanie zimy, powitanie wiosny
 • Zajęcia otwarte dla rodziców
 • Konkursy przedszkolne i międzyprzedszkolne
 • Dzień Mamy i Taty
 • Pożegnanie starszaków
 • Wycieczki
  O wszystkich wydarzeniach informujemy rodziców poprzez informator dla rodziców, stronę internetową oraz bloga .


IV. Zarządzanie przedszkolem
Miejskie Przedszkole nr 22 mieści się na ul. Kopalnianej 4d .Jest placówką publiczną prowadzoną przez Miasto Katowice. Jest to placówka 3 oddziałowa.
Do przedszkola uczęszczają dzieci od 2,5 do 6 lat. Pracuje w ciągu roku szkolnego
od godz. 6.00 do godz.17.00
W ramowym rozkładzie dnia są uwzględnione 3 posiłki.
Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, zatrudnia nauczycieli specjalistów: psychologa, logopedę, rehabilitanta oraz katechetę . W przedszkolu panuje życzliwy klimat współdziałania, a nauczyciele wzajemnie wspierają się w organizowaniu i i realizacji procesów wychowania i edukacji dzieci.


Baza przedszkola


Przedszkole dysponuje 3 salami zajęć, salą rekreacji i pięknym ogródkiem do zabaw. Dbamy o to, aby sprzęty do zabaw były sprawne i bezpieczne.
Naszym celem jest ciągłe doposażanie przedszkola w nowe zabawki edukacyjne, meble do sal, środki dydaktyczne w celu stworzenia dzieciom coraz lepszych warunków pobytu w przedszkolu.


PRIORYTETY - KIERUNKI ZMIAN


 1. Promocja zdrowia
 2. Rozszerzanie działań ekologicznych o nowe projekty.
 3. Doskonalenie systemu współpracy z rodzicami i środowiskiem.
 4. Bogacenie bazy przedszkola (sprzęt, wyposażenie, zabawki)