RODO

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA RODZICÓW

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 22 w Katowicach
  z siedzibą przy ul. Kopalniana 4D, kod pocztowy 40-205, e-mail: mp22katowice@interia.pl

 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Agata Gabłońska
  Kontakt do inspektora: e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl; tel. (32)-606 13 23

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: prowadzenia postępowania rekrutacyjnego dzieci oraz ich procesu edukacji – na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe, prowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz zatrudnienia pracownika – na podstawie Ustawy Kodeks Pracy i Karta Nauczyciela, w celu działań promocyjnych placówki – na podstawie zgody.

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Państw trzecich tylko w uzasadnionych prawnie okolicznościach lub na Państwa wyraźną prośbę, zawsze z zachowaniem najwyższych możliwych standardów bezpieczeństwa.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami obowiązującego prawa, okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody, wygaśnięcia celu przetwarzania lub przez okres wskazany bezpośrednio w formularzu zgody.

 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 8. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.

 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest – w zależności od celu przetwarzania – dobrowolne w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, warunkiem zawarcia umowy w przypadku danych dzieci biorących udział w procesie edukacji oraz zatrudnionych pracowników, dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji – zarówno
  w przypadku pracowników jak i dzieci, wymogiem ustawowym w przypadku dzieci objętych obowiązkiem przedszkolnym

 11. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest podmiot prowadzący na Facebook ’u stronę tj. Miejskie Przedszkole Nr 22 Podanie danych osobowych za pośrednictwem Facebook ’a jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Celów Przetwarzania opisanych poniżej.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, kontakt z nim pod adresem iod@jednostki.cuw.katowice.pl , tel: 032 606 13 23

Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych może stanowić, w zależności od sytuacji, art. 6 ust. 1 lit. a), lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. kontaktu z Państwem za pośrednictwem funkcjonalności strony Facebook (np. w komentarzach pod postami, za pomocą Messenger’a, itp.),

 2. przesyłania informacji promocyjnych, w szczególności przesyłania informacji o produktach, konkursach, promocjach, a także zaproszeń na wydarzenia środkami komunikacji elektronicznej, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w szczególności za pośrednictwem funkcjonalności strony Facebook, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przesyłanie takich informacji, lub w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 3. analitycznych i statystycznych a także dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),- zwanych: „Celami Przetwarzania”.

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Celów Przetwarzania. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z Celami Przetwarzania.

Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy administratora a także zewnętrzni dostawcy usług (np. dostawcy usług IT, podmioty zajmujące się wsparciem technicznym naszej strony na Facebook’u), w zakresie w jakim biorą oni udział w procesie przygotowywania, aktualizacji i zarządzania naszą stroną na Facebook’u. W przypadku działań promocyjnych odbiorcami danych mogą być dodatkowo podmioty zaangażowane w organizowane wydarzenia i imprezy.

Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli ich współpraca z administratorem będzie uzasadniona Celami Przetwarzania lub związana z przechowywaniem danych (np. podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, a także podmiotom zajmującym się dostarczaniem usług IT takich jak hosting lub serwisowanie systemów i oprogramowania IT itp.).

Mają Państwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. W powyższym celu mogą Państwo wysłać wiadomość na adres e-mail: mp22katowice@interia.pl

W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.