Rodzicu!

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o systemie oświaty.

 2. Statut przedszkola.

 3. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

 4. Konwencja Praw Dziecka.

 

 

Cele ogólne:

 1. Ustalenie kolejności działań, miejsca i czasu przeprowadzania poszczególnych czynności mających na celu prawidłowość procesu dydaktyczno-wychowawczego i bezpieczeństwo dzieci.

 2. Ułatwienie wzajemnych kontaktów pracowników przedszkola z rodzicami oraz współuczestniczenie wszystkich podmiotów w życiu przedszkola.

 3. Odpowiedni przepływ informacji o bieżącej działalności przedszkola.

 

§ 1

Zakres i osoby odpowiedzialne

 1. Za właściwą organizację przepływu informacji odpowiada dyrektor przedszkola.

 2. W procesie przekazu informacji uczestniczą tylko wyznaczeni pracownicy przedszkola wg posiadanych kompetencji:

 1. dyrektor:

 • organizacja pracy przedszkola (zasady, specyfika, prawne uregulowania),

 1. nauczyciel pracujący w grupie:

 • organizacja pracy w grupie,

 • bieżąca informacja o dziecku (postępy edukacyjne, trudności dydaktyczno-
  -wychowawcze, zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze);

 1. intendent:

 • żywienie (jadłospis),

 • odpłatność za przedszkole,

 1. pomoc nauczyciela:

 • czynności higieniczne,

 • posiłki.

 1. Informacje przekazywane mogą być:

 1. ustnie:

 • zebrania ogólne,

 • zebrania grupowe,

 • kontakty indywidualne,

 • kontakty telefoniczne,

 1. pisemnie:

 • ogłoszenia,

 • komunikaty,

 • zaproszenia,

 • gazetki,

 • foldery,

 1. elektronicznie:

 • adres e-mail,

 • strona internetowa przedszkola.

 

§ 2

Prawa i obowiązki rodziców

 1. Rodzice mają prawo do:

  1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych w grupie i w przedszkolu,

  2. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka (jego postępów, trudności),

  3. uzyskiwania porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka,

  4. zgłaszania uwag na temat funkcjonowania przedszkola z zachowaniem drogi służbowej: dyrektor – organ prowadzący – organ nadzorujący.

 2. Rodzice mają obowiązek:

  1. poinformować przedszkole o stanie zdrowia dziecka,

  2. uczestniczyć w zebraniach grupowych,

  3. powiadomić o wyjątkowych sytuacjach rodzinnych,

  4. wypełnić upoważnienie,

  5. na bieżąco śledzić ogłoszenia i komunikaty.

 

 

§ 3

Zadania i obowiązki nauczycieli

 1. Zadaniem nauczyciela jest sprawowanie opieki wychowawczej nad dziećmi, a w szczególności:

  1. tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi dzieci,

  2. kreowanie sytuacji, w których dzieci aktywnie rozwijają wszystkie sfery swojej osobowości,

  3. wyrabianie wśród dzieci prawidłowych postaw społeczno-moralnych.

 2. Nauczyciele mają obowiązek:

  1. otaczać indywidualną opieką każde dziecko,

  2. planować i organizować wspólnie z rodzicami pracę grupy,

  3. współdziałać ze specjalistami, nauczycielami wspomagającymi w celu ustalenia dalszych kierunków działań w pracy z dziećmi,

  4. dbać o właściwy kontakt z rodzicami,

  5. motywować rodziców do włączania się w życie grupy i przedszkola,

  6. na bieżąco aktualizować „kącik rodziców” (przesyłać informacje do koordynatora strony internetowej przedszkola).

 

 

§ 4

Zasady kontaktów dyrektor –nauczyciele i pracownicy przedszkola –rodzice

 1. Zarządzenia dyrektora wpisywane są do księgi zarządzeń.

 2. Księga zarządzeń przechowywana jest w kancelarii przedszkola.

 3. Księga z zarządzeniem do zapoznania jest wykładana w pokoju nauczycielskim lub w pomieszczeniu socjalnym pracowników administracyjno-obsługowych.

 4. Informacje bieżące dotyczące organizacji imprez przedszkolnych, międzyprzedszkolnych, wycieczek, konkursów, przeglądów itp. umieszczane są na tablicy informacyjnej w jadalni przedszkola. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do uwzględnienia ww. informacji w bieżącym planie pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 5. Informacje o szkoleniach, spotkaniach Rady Pedagogicznej, WDN, konferencjach, warsztatach itp. umieszczane są na tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim. Za systematyczne uzupełnianie tych informacji odpowiedzialny jest wicedyrektor.

 6. Harmonogram imprez przedszkolnych będący częścią planu pracy znajduje się w dokumentacji dyrektora oraz umieszczany jest na tablicy informacyjnej w stołówce przedszkola.

 7. Informacje dotyczące działalności przedszkola, nadzoru pedagogicznego, stanu BHP itp. przekazywane są przez dyrektora na zebraniach Rady Pedagogicznej i odnotowywane w księdze protokołów.

 8. Dyrektor wyznacza dni petenta, podczas których jest w pełnej dyspozycji dla rodziców, nauczycieli i pracowników przedszkola.

 9. Nauczyciel zobowiązany jest do informowania pozostałych członków Rady Pedagogicznej o organizowanych imprezach przedszkolnych (wg harmonogramu imprez i uroczystości) poprzez wywieszenie scenariusza imprezy, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, na tablicy informacyjnej w jadalni przedszkola.

 10. Nauczyciel jest zobowiązany do poinformowania o swojej nieobecności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

§ 5

Zasady kontaktów nauczyciele – rodzice

 

 

 1. Przez informowanie rodziców (prawnych opiekunów) rozumie się przekazywanie wszelkich informacji na temat dziecka, jego funkcjonowania, zachowania itp.

 2. Miejscem kontaktów jest teren przedszkola.

 3. Kontakty rodziców z nauczycielami odbywają się wg Planu współpracy z rodzicami lub w miarę potrzeb.

 4. Spotkania z rodzicami odbywają się w formie: zebrań z rodzicami, konsultacji, rozmów indywidualnych, zajęć otwartych, uroczystości itp.

 5. Miejscem kontaktów z rodzicami są sale dydaktyczne, pokój nauczycielski, gabinety specjalistów, gabinet wicedyrektora i dyrektora.

 6. Nauczyciel nie może prowadzić rozmów z rodzicami w czasie pracy dydaktyczno-
  -wychowawczej, ze względu na zapewnienie prawidłowej opieki i bezpieczeństwa dzieciom.

 7. Informacje o terminach spotkań z rodzicami umieszczane są na tablicy informacyjnej grupy, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem oraz na stronie internetowej przedszkola.

 8. Wszelkie uwagi, skargi i wnioski dotyczące pracy przedszkola oraz innych spraw rodzice kierują z zachowaniem drogi służbowej: nauczyciel (wychowawca) – dyrektor przedszkola – organ prowadzący i organ nadzorujący.

 9. Kontakty z rodzicami są dokumentowane w Karcie kontaktów indywidualnych, listach obecności na zebraniach grupowych.

 10. Nauczyciel powiadamia rodzica o niepokojących zachowaniach dziecka i ustala z nim sposób dalszego postępowania (konsultacje specjalistyczne, badania w poradni psychologiczno-
  -pedagogicznej, system motywacji).

 11. Podczas pierwszych spotkań dla rodziców w roku szkolnym, nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania z obowiązującymi dokumentami: statut przedszkola, uchwały Rady Miasta, Plan pracy przedszkola, Plan współpracy z rodzicami, Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym, procedurami.

 

§ 6

Zasady kontaktów nauczyciele – nauczyciele

 

 1. Nauczyciel może konsultować się z innymi nauczycielami, specjalistami w każdej sytuacji, która wymaga porady lub pomocy.

 2. Konsultacje nauczycieli nie mogą odbywać się podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych i opiekuńczych.

§ 7

Zasady kontaktów nauczyciele – dzieci

 1. Nauczyciel bezwarunkowo akceptuje dzieci, aprobuje takimi, jakie są, ze wszystkimi mocnymi i słabymi stronami ich ciała, psychiki i zachowania.

 2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości i potrzeb danego dziecka (programy indywidualne, plany wspierające, karty pracy itp.).

 3. Nauczyciel przyznaje dzieciom prawo do podejmowania własnej, względnie autonomicznej aktywności, stwarza przyjazny klimat emocjonalny w zgodzie z ich prawami i obowiązkami.

 4. Nauczyciel ustala z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, a dzieci są zobligowane do ich przestrzegania.

 5. Dziecko ma prawo do wypowiadania się na interesujący go temat, pytania bez obawy narażenia się na krytykę nauczyciela.

 6. Nauczyciel przyjmuje rolę doradcy-przewodnika, który tak organizuje sytuacje zadaniowe, aby dawały dzieciom możliwość samodzielnego doświadczania i ponoszenia konsekwencji swoich działań zarówno właściwych, jak i niepoprawnych.

 

 

 

Procedura wchodzi w życie z dniem 01.09 .2017

Rada Pedagogiczna i  Dyrektor- Halina Bista

………………………………………………. ……………………… 

 

 

 • Wychowanie dzieci  10 przykazań pedagogicznych dla rodziców

 • Bezstresowe wychowanie

  Często  wiele matek i ojców mówi z dumą: "Wychowuje nasze dziecko bezstresowo."Zazwyczaj oznacza to, że malec może robić, co chce , mówić co mu się podoba. Wolno mu wrzeszczeć w sklepie, w domu chodzić po stole, zrzucać wszystko na podłogę, a podczas wizyty u babci grzebać w szufladach i wyciągać ubrania. Rodzice, którzy pozwalają na takie zachowanie, uważają, że jakiekolwiek  karcenie dziecka niszczy jego psychikę. 

 • o zdrowym żywieniu   

  JAK  POPRAWIĆ  ODPORNOŚĆ NASZYCH DZIECI  NA ZIMĘ !!!!