Ogłoszenia

 

Przedszkola - otwarcie - pytanie do Rodziców.

 
...
W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 780), a dotyczącego możliwości uruchomienia przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej proszę o
„Biorąc pod uwagę decyzję Prezesa Rady Ministrów o możliwości otwarcia przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, uwzględniając aktualną sytuację epidemiologiczną miasta Katowice, a zwłaszcza wzrost liczby zachorowań i osób objętych kwarantanną w ostatnich dniach proszę o informację czy Państwa syn/ córka począwszy od:
wariant I – 18.05.2020r.
wariant II – 24.05.2020r.
nie ma zapewnionej opieki i w związku z tym musi przebywać w przedszkolu.
Jednocześnie informuję, że proponowany harmonogram uruchamiania przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych jest podyktowany troską o bezpieczeństwo i zdrowie naszych najmłodszych mieszkańców. Ostateczna decyzja zostanie podjęta, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Katowicach”
Z poważaniem
Waldemar Bojarun
Wiceprezydent Miasta Katowice

Informacje o wyborze dogodnego dla Państwa wariantu proszę przysyłać na e mail przedszkola mp22katowice@interia.pl lub sms pod nr tel 501 596 014 o treści:
WARIANT 1
lub WARIANT 2
Proszę o przekazanie tej informacji w terminie do dnia 8.05.2020r., do godziny 10:00
Halina Bista
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
 

LISTA KANDYDATÓW  ZAKWALIFIKOWANYCH do MP22 w Katowicach  na rok szkolny 2020/2021


1. Czechowicz Antoni

2. Kasza Marlena

3.Telus Filip

4. Zacharmin Patryk

5. Czajkowski - Koryciak Szymon

6. Leńczuk Adam

7. Mielczarek Aleksander

 

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Elektroniczny nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, na rok szkolny 2020/2021, został uruchomiony w poniedziałek 23 marca i odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego pod adresem: http://katowice.podstawowe.vnabor.pl/

Na zgłoszenie/rekrutację dziecka, i dostarczenie do placówki pierwszego wyboru podpisanego zgłoszenia/wniosku rodzic ma czas do 3 kwietnia b.r. do godz. 15:00.

 

Dla rozwiania ewentualnych wątpliwości zamieszczamy szczegóły dotyczące naboru:

Od 23 marca 2020 r. od godz. 9:00 do 3 kwietnia 2020 r. do godziny 15:00

Zgłoszenie kandydata/złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej w systemie elektronicznym oraz przekazanie podpisanego zgłoszenia/wniosku (wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) do placówki pierwszego wyboru;

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, jeśli nie będzie możliwości podpisania przez obojga rodziców zgłoszenia/wniosku, istnieje możliwość rozpatrywania wniosku podpisanego przez jednego z rodziców wraz z oświadczeniem, iż drugi rodzic nie wnosi uwag co do wyboru szkoły, z zastrzeżeniem, że drugi rodzic zostanie wezwany do uzupełnienia podpisu niezwłocznie, po ustaniu zagrożenia o którym mowa.

 

Od 23 marca 2020 roku od godz. 9:00 do 6 kwietnia 2020 roku godz. 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe;

 

23 kwietnia 2020 roku o godz. 9:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

 

od 23 kwietnia 2020 roku od godz. 9:00  do 5 maja 2020 roku do godz. 15:00

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia;

 

7 maja 2020 roku o godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

W związku z rekrutacją do szkół podstawowych, istnieje możliwość przekazania tzw. wniosku papierowego poprzez włożenie podpisanego wniosku wraz z oświadczeniami do zabezpieczonej skrzynki podawczej, zlokalizowanej na terenie szkoły podstawowej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym powyższego z placówką lub przesłanie zdjęcia/skanu wydrukowanego i podpisanego wniosku na adres mailowy, wskazany przez szkołę podstawową.

W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa, zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami pocztą tradycyjną. Informujemy, że w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

 

 
 
W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa, zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej pocztą. Informuję, iż w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku do przedszkola, oddziału przedszkolnego decyduje data stempla pocztowego.
 


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI:

 

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Katowice rozpoczyna się dnia 16 marca 2020 r. o godz. 9.00

O przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Katowice na rok szkolny2020/2021 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie Miasta Katowice.

Dzieci, które na dzień 01.09.2020r. będą miały ukończone 2,5 roku (urodzone do dnia 29.02.2018r.) mogą być przyjęte do placówki, jeżeli po zakończeniu podstawowego postępowania rekrutacyjnego placówka dysponuje jeszcze wolnymi miejscami i może przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne uzupełniające. Należy podkreślić, że nabór do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest prowadzony w Katowicach jako nabór podstawowy i uzupełniający.

W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie https://katowice.nabory.pl lub wypełnić ręcznie wniosek o przyjęcie, który można pobrać w dowolnej placówce przedszkolnej. We wniosku można wybrać maksymalnie 3 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności.

Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej we wniosku jako pierwsza) w terminie od 16 marca do 27 marca 2020 r.

 

WAŻNE TERMINY:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie przez rodziców deklaracjio kontynuowaniu wychowaniaprzedszkolnego

od 9.03.2020 roku do 13.03.2020 roku

 

2.

Złożeniewnioskuoprzyjęciedoprzedszkolalub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 16.03.2020 roku od godz.09:00 do 27.03.2020 roku do godz.15:00

od 06.07.2020 roku od godz.09:00 do 09.07.2020 roku do godz.15:00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe

od 23.03.2020 roku od godz. 8:00 do 31.03.2020 roku do godz. 15:00

od 08.07.2020 roku od godz. 8:00 do 13.07.2020 roku do godz. 10:00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

17.04.2020 roku o godz. 15:00

27.07.2020 roku o godz. 13:00

5.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnegooświadczenia.

od 20.04.2020 roku od godz.09:00 do 27.04.2020 roku do godz.15:00

od 27.07.2020 roku od godz.13:00 do 30.07.2020 roku do godz.15:00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

04.05.2020 roku o godz. 9:00

03.08.2020 roku o godz. 9:00

 

 

 

Zarządzenie nr 783/2020 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych, klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych,oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

 

USTAWOWE KRYTERIANA PIERWSZYM ETAPIE REKRUTACJI

wynikające z art.131 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U z 2019 r. poz. 1148z póź.zm.)

 

NR

KRYTERIUM

LICZBA PUNKTOW

WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA

1

wielodzietność rodziny kandydata

100 pkt

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2

niepełnosprawność kandydata

100 pkt

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2019 poz. 1172 z późn.zm.) - składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

3

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

100 pkt

4

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

100 pkt

5

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

100 pkt

6

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

100 pkt

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka  - składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata  oraz w każdym z powyższych przypadków oświadczenie o nie wychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem

7

objęcie kandydata pieczą zastępczą

100 pkt

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2019 poz. 1111 z późn.zm.) -  składany w oryginale lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

KRYTERIA NA DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/764/17 Rady Miasta Katowice z dnia 30 marca2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia wraz z Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o sygnaturze akt. IV SA/GI582/18 z dnia 17września 2018r.

 

NR

KRYTERIUM

LICZBA PUNKTÓW

WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA

1

dziecko, któremu gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w publicznym przedszkolu (z wyłączeniem dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego)

32 pkt

numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego;

2

dziecko zgłaszane do przedszkola, którego rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczało do przedszkola wskazanego we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu

16 pkt

oświadczenie rodzica o rekrutacji dziecka jako jednego z rodzeństwa lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w placówce wskazanej we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu

3

dziecko, którego oboje rodzice pracują/studiują w systemie studiów dziennych stacjonarnych, kryterium stosuje się również w stosunku do rodzica samotnie wychowującego dziecko

8 pkt

oświadczenie rodziców/rodzica o zatrudnieniu lub o odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym

4

dziecko, które uczęszczało do żłobka w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja

4 pkt

zaświadczenie wydane przez żłobek potwierdzające, że dziecko uczęszczało do żłobka


5

dziecko rodzica objętego opieką Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej (MOPS) lub rodzica bezrobotnego zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP), aktywnie poszukującego pracy oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

2 pkt

oświadczenie rodzica o objęciu rodziny opieką MOPS, w tym o wsparciu asystentem rodziny, oświadczenie rodzica o objęciu rodziny nadzorem kuratora, zaświadczenie PUP o zarejestrowaniu rodzica i aktywnym poszukiwaniu przez rodzica pracy

 

 

 

Rekrutacja ID: 114; Wersja: 20.136.308.2044 Harmonogram ID: 281;
Przeczytaj:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice

 

Wiceprezydent Miasta Katowice Katowice, 2020-03-11

ES-III.4424.15.2020.MK

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Szkół i jednostek Oświatowych

W związku z komunikatem Prezesa Rady Ministrów, a dotyczącym podjęcia dalszych działań profilaktycznych, w zakresie zagrożenia zakażenia koronawirusem informuję, że do dnia dzisiejszego nie odnotowano na terenie miasta Katowice żadnego przypadku zachorowania.
Jednocześnie w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, ograniczenia jego skutków zdrowotnych i społecznych, zobowiązuję Państwa do niezwłocznego poinformowania rodziców o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach oraz placówkach pracy pozaszkolnej
od dnia 16 marca 2020 roku  na okres 2 tygodni, co nie będzie miało wpływu na organizację roku szkolnego oraz zorganizowaniu przez przedszkola i szkoły w dniach 12 i 13 marca br. jedynie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów/wychowanków, którym rodzice nie mogą zapewnić w te dni opieki.

Ponadto zobowiązuję Państwa do odwołania wszystkich spotkań, zebrań, konferencji, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych itp. w ww. okresie. Informuję również, iż wzmożenie bieżącego nadzoru sanitarnego poprzez zachowanie podstawowych zasad higieny, bieżącą dezynfekcję tzw. powierzchni kontaktowych, jest skuteczną metodą w zakresie profilaktyki.

 

Waldemar Bojarun

Wiceprezydent Miasta Katowice

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach od 16 marca ( godz. 09:00) do 27 marca 2020 roku (godz.15:00)
będzie można składać wnioski o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Link do logowania https://katowice.pabs.pl

Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować, podpisać przez obojga rodziców i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

 

Przeczytaj:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice


Przesyłam listę oddziałów PKO PB z terenu Miasta Katowice w których od 1 lipca 2015 r. można wpłacać i wypłacać gotówkę (bez żadnej opłaty) 

 

Lista Oddziałów:

Oddział 1 w Katowicach, Katowice Damrota 23

Oddział 2 w Katowicach, Katowice Warszawska 7

Oddział 3 w Katowicach, Katowice Chorzowska 6

Oddział 4 w Katowicach, Katowice Zielonogórska 1

Oddział 5 w Katowicach, Katowice Zawiszy Czarnego 16

Oddział 6 w Katowicach, Katowice Pułaskiego 60

Oddział 7 w Katowicach, Katowice Uniwersytecka 13

Oddział 8 w Katowicach, Katowice Pocztowa 5

Oddział 9 w Katowicach, Katowice Korfantego 46

Oddział 10 w Katowicach, Katowice Nikodema i Józefa Renców 30

Oddział 11 w Katowicach, Katowice Gawronów 22

Oddział 12 w Katowicach, Katowice K. Miarki 6

Oddział 13 w Katowicach, Katowice Szewska 12

Oddział 14 w Katowicach, Katowice Przedwiośnia 8 A

Oddział 15 w Katowicach, Katowice Wiślana 2

Oddział 16 w Katowicach, Katowice Hierowskiego 70

Oddział 17 w Katowicach, Katowice Szopienicka 58

Oddział 18 w Katowicach Katowice Ligocka 103

Oddział 19 w Katowicach, Katowice Francuska 34

Oddział 20 w Katowicach, Katowice Chorzowska 107D

Oddział 21 w Katowicach, Katowice Staromiejska 2

Oddział 22 w Katowicach, Katowice W. Szewczyka 3/5


Stanisława Morze
Główna Księgowa
Centrum Usług Wspólnych w Katowicach

 

  

Znalezione obrazy dla zapytania ilustracje do bajek 

 

 

 

 • Indywidualne konta bankowe dzieci

  Z dniem 1 września 2012 opłaty za  korzystanie z przedszkola należy uiszczać na indywidualne rachunki bankowe przypisane każdemu dziecku ...

   

   

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania

  przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego

  zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego,

  zwanych dalej „przedszkolami”, oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych

  przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.

  Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to

  realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia

  dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na

  drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga

  dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.